Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №248/2022

Изх. №940(1)/04.03.2022 г.

Уведомление за проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ XVI1117, кв. 173 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

възложител: М. Т., Б. З., В. Д.

Прочети още...

Съобщение №247/2022

Изх. №933(1)/04.03.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Допълващо застрояване - навес и лятна кухня до съществуваща плътна ограда в поземлен имот с идентификатор 04279.628.143 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:Т. К., Д. К., С. Х.

Прочети още...

Съобщение №246/2022

Изх. №932(1)/04.03.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 65334.169.40 в местността Калинките по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. К.

Прочети още...

Съобщение №245/2022

Изх. №919(1)/04.03.2022 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VIII-335, кв. 5 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград

възложител: Г. Р.

Прочети още...

Съобщение №244/2022

Изх. №913(1)/04.03.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Административна сграда в поземлен имот с идентификатор 03664.20.3, местност Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №243/2022

Изх. №887(1)/04.03.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство в поземлен имот с идентификатор 69938.7.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Б. Ц.

Прочети още...

Съобщение №242/2022

Изх. №880(1)/04.03.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на стопанство в имот с пл. №88, кв. 14 по плана на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: Х. А.

Прочети още...