Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №294/2022

Изх. №1035(1)/11.03.2022 г.

Уведомление за „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72744.26.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“

възложител: А. К.

Прочети още...

Съобщение №293/2022

Изх. №1028(1)/11.03.2022 г.

Уведомление за „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56126.237.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: С. А.

Прочети още...

Съобщение №292/2022

Изх. №1000(1)/11.03.2022 г.

Уведомление за „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към икономическо развитие на земеделското стопанство в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04933.1.508, местност Около лозята по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бождово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Н. К.

Прочети още...

Съобщение №291/2022

Изх. №1016(1)/11.03.2022 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор 37989.61.2, местност Карачаир по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „АВА – 65“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №290/2022

Изх. №983(1)/11.03.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.501.459 (УПИ ХІ-459, кв. 39) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „СТАНИКО АРТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №289/2022

Изх. №972(1)/11.03.2022 г.

Уведомление за „Проектно предложение с наименование „Съхранение и популяризиране на местните обичаи, идентичност, бит и култура чрез популяризиране на кулинарни обичаи на територията на МИГ-Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ по процедура BG06RDNP001-19.580 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ по Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител: СДРУЖЕНИЕ „НЕВРОКОП“

Прочети още...

Съобщение №288/2022

Изх. №966(2)/11.03.2022 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.301.2621, местност Хано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (УПИ V, местност Хано, Промишлена зона на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград) с отреждане „Обществено обслужване - търговски център „Кауфланд“, КТП, подземен резервоар и паркинг за автобуси“ и Инвестиционен проект за изграждане на търговска сграда за промишлени, битови и нехранителни стоки към съществуващ „Хипермаркет Кауфланд“ в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2621 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

Прочети още...