Съдържание

Посетители

В момента има 947  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №29/2018

Изх. № 2763(10)/18.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ IV – 814,912 (бивш стопански двор), кв. 64 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ИВАН ХРИСИМОВ“, ЕИК 204530489

Прочети още...

Съобщение №28/2018

Изх. № 3611(3)/17.01.2018 г.

уведомление за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПР) за изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ VІІІ-3870 и УПИ ХVІІ-3867, 8722 в кв. 2 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, като УПИ VІІІ се отреди за имот с идентификатор 04279.618.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, а УПИ ХVІІ се отреди за имоти с идентификатори 04279.618.32 и 04279.618.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: „БМВ 2000“ ООД

Прочети още...

Съобщение №27/2018

Изх. № 3611(3)/17.01.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) – изменение на регулация на УПИ І, поземлен имот с идентификатор 61813.790.167 и УПИ ІІ, поземлен имот с идентификатор за 61813.790.401, кв. 3 по плана на Зона за стопанска инициатива – 5-ти километър, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и План за застрояване (ПЗ) в новообразуваните УПИ с отреждане за „Дърводелска работилница“, „Цех за пелети и складове“, „Мандра“ и „Кравеферма“

Възложител: ДИМИТЪР РУСКОВ

Прочети още...

Съобщение №26/2018

Изх. № 55(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Реконструкция на уличната водопроводна мрежа в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №25/2018

Изх. № 54(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка в имот с номер 019012, находящ се в местността Лозята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: СТОЯН КИРОВ

Прочети още...

Съобщение №24/2018

Изх. № 24(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100MHz №BLG0084_Семково, в поземлен имот с идентификатор 03504.301.999 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №23/2018

Изх. № 22(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на три броя къщи за гости в имот с номер 144031 в местността Бадемица /над пътя/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: КРАСИМИРА СТОЕВА

Прочети още...