Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №684/2014

изменение на Плана за улична регулация (ПУР) от о.т. 36 до о.т. 37 в кв. 4 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград; изменение на Плана за регулация (ПР) за УПИ І, имот с пл. № 293 в кв. 4 по плана с. Зелен дол, община Благоевград с цел образуване на два нови имота УПИ V293 и УПИ VІ293, отредени за имот с пл. №293 и промяна на предназначението на новообразуваните имоти от „озеленяване" за „жилищно строителство"; План за застрояване (ПЗ) на УПИ V293 и УПИ VІ293 в кв. 4 по плана с. Зелен дол, община Благоевград за ново ниско свободно жилищно застрояване

Прочети още...

Съобщение №683/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец в имот №000030, местност „Разсадника", землище на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №682/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране, съхранение и предварително третиране (сортиране, балиране, шредиране и натрошаване) на хартия, картон, пластмаса, стъкло, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, стъклени опаковки, композитни опаковки в имот с идентификатор 17395.501.5184 по КК на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №681/2014

Инвестиционно предложение за „Уличeн водопровод РЕ Ø90 от съществуващ водопровод по ул. „Покровнишко шосе" до имот с идентификатор 04279.36.6 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №680/2014

Инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на магазин - самостоятелен обект с идентификатор 04279.601.223.1.24 на три нива, находяща се в сграда с идентификатор 04279.601.223.1, разположена в имот с идентификатор 04279.601.223 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, УПИ ХVІ9386 в кв. 17 по плана на IV-ти микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в аптека"

Прочети още...

Съобщение №679/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на базова станция № 2071 на «Космо България мобайл» върху покривното пространство на сграда, разположена в имот с идентификатор 65334.302.6018 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №678/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на базова станция №2345 на «Космо България мобайл» върху покривното пространство на сграда, разположена в имот с идентификатор 56126.603.7745 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...