Съдържание

Посетители

В момента има 472  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2021 г.

БД-EO-22/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-22/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Якоруда 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Якоруда

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-21/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-21/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (изменение на ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.5.74 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ПИ ВИ ПАРК САНДАНСКИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-20/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-20/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.25.43, местност Стара гара – Ш.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Н. К., Д. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-19/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-19/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена за обществено-обслужващи дейности „Оо“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Агенция „Митници“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-18/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-18/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.33.19, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствен зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и П. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-17/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-17/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори имоти с идентификатори 20780.41.41 и 20780.41.42, местност Фусковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане за „Фотоволтаична централа“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-16/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-16/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград като имота се отрежда „за производство на промишлени стоки, рециклиране и третиране на предварително събрани отпадъци“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДИ ПОЛИМЕРС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението