Съдържание

Посетители

В момента има 735  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2021 г.

БД-EO-29/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-29/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект на „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ) - План за регулация за поземлен имот с идентификатор 61813.750.14 (част от УПИ Х, УПИ ІX,V и УПИ ХІ, кв. 72 по плана на гр. Разлог) по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и План за застрояване на новообразуваните УПИ с отреждане за „Производствени дейности” и „Бетонов център“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „РИД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-27/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-27/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.125.10, местност Цигларката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и  „РАПИД ПРЕСИЖЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-28/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-28/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор с идентификатор 24367.116.4, местност Ридо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и  С. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-26/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-26/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект на Подробен устройствен план – План за разделяне и План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 40052.1.539, местност Орловец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград с отреждане и застрояване на новообразуваните имоти с устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „БУЛТЕРА – БЪЛГАРИЯ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-25/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-25/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за за Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 48578.2.512, местност „Падарка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград за промяна на предназначението от „изоставена орна земя“ в „за фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „КОНКОРД КГБ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-24/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-24/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.26.7 местност Стара гара – Ш.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, П. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-23/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-23/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и Подробен устройствен план - План за застрояване (изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ) за УПИ ІІ в кв. 10, имот с пл. №42 по плана на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Л. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението