Съдържание

Посетители

В момента има 1034  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2017 г.

БД-14-EO/28.06.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/28.06.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ І-957 от кв. 106 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград с цел преотреждане за „цех за производство на пелети“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: ЕТ „Костадин Камбуров“, ЕИК 101049948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-13-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/28.06.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот №160972 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград с цел отреждане на имота за „цех за пелети“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Е. И. Б. и Х. Р. Б. с адрес xxxxxxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-14-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда за период 2016 – 2020 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-13-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - ПЗ) за УПИ X - 1809, кв. 13 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „цех за производство на пелети“, при прилагането на който има вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „ДОСПАТЛИ - 666“ ЕООД , ЕИК 203404740

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-12-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП – ПР) за промяна на предназначението на УПИ І по парцеларния план на бивш стопански двор на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил от „стопански двор“ за „Дърводелски цех и пелетна инсталация“ , при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Р. Р. Г. с адрес xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-11-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Програма за управление на отпадъците на община Рила 2016-2020 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Рила, Булстат 000261598

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-10-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 56126.241.43 и 56126.241.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „производствено-складови дейности – дърводелски цех, склад с търговска част и офиси, паркинг за собствен транспорт“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: "Унитерм“ ЕООД, ЕИК 101666077

От тук може да изтеглите пълния текст на решението