Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2014 г.

БД-08-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград, за имот с идентификатор 04279.102.34, местност „Айдаровско дере" по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона жилищно строителство – „Жм 1" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. С. В. и Г. Б. В

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград, за имот с идентификатор 04279.101.52, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона жилищно строителство – „Жм“ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К.Г.М

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план на община Благоевград, за имот №014002, местност „Кучкудерска нива", землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона жилищно строителство – „Жм" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: В.Г.Д

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Общински план за развитие (ОПР) на община Благоевград, област Благоевград за 2014 – 2020 г.", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот №007013, местност „Пумпаловото", землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград „за ТИР-30 МПС паркинг, автосервиз, сграда офиси и търговия, малка ведомствена бензиностанция, КПП, КТП, ТП 20 кV, складова база за промишлени стоки, автомивка с канал, фотоволтаична електроцентрала до 200 kW, хале за технически прегледи", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ТИСАТА" ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, ул. „Цар Самуил" № 12, ЕИК 101608381

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-EO/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Общински план за развитие (ОПР) на община Петрич, област Благоевград за 2014 – 2020 г.", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Петрич, с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ" № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението