Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта за изменение на ОУП на община Разлог

Днес 26.05.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ - Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на изменение на ОУП на община Разлог и предварителния проект на изменение на ОУП на община Разлог

Възложител на ИОУПО и на ЕО е Община Разлог с адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов”№1, тел.: 0747/80095, факс: 0747/80081, e-mail: оb_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
Лице за връзка: инж. Венцислав Гърменов, ВрИД Кмет на община Разлог.

Изменението на Общият устройствен план на община Разлог е разработено в изпълнение на Решение №71 на Общински съвет- Разлог по протокол №2 от 08.04.2021 г.

Органът, отговорен за одобряването на ИОУПО е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ИОУПО е Община Разлог.

Действащият ОУП на община Разлог е одобрен с решение №184 по протокол №10 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Разлог. Неразделна част от него са Екологична оценка и Доклад за оценка за степента на въздействие на ОУПО, съгласувани от РИОСВ – Благоевград (Становище по екологична оценка № БД-01/27.10.2016 г.)

Основен мотив за разработването на Проект за изменение на ОУП на община Разлог е наличието на инвестиционен интерес за развитие на инфраструктура за обслужване на туристически и рекреационни дейности в землището на с. Елешница.

Интересът към тази част от общинската територия е предизвикан от благоприятното разположение на територията и наличните в съседство природни дадености и ресурси, в т.ч. находището на минерална вода „Елешница - м. „Света Варвара“ - р. „Места“. Водите в това находище имат балнеоложко приложение за лечение и профилактика на стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, бъбречно-урологични и др. заболявания, както и на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания.

По-пълноценното използване на тези дадености и ресурси са възможни чрез по-мащабно развитие на балнео, спа и уелнес туризъм и екотуризъм, както и за периодичен отдих на населението и на гостите на общината. По този начин ще се увеличи наборът от разнообразни туристически услуги, предлагани в границите на цялата община, респ. нейната атрактивност, както и възможностите за практикуване на целогодишен туризъм.

Посоченото е в съответствие със стратегическите цели и провежданата политика на общината в областта на туризма, като един от основните стълбове на местната икономика и би осъществило принос в социален и стопански аспект в контекста на актуалната обстановка в страната.

Целта на проекта за изменение на ОУПО Разлог в землището на с. Елешница е да се определи устройствен статут на група поземлени имоти, като по този начин се създадат благоприятни условия за:

  • допълнително развитие на инфраструктурата за обслужване на туризма и отдиха в общината.
  • ефективно използване на налични туристическите ресурси, в това число природни, културни и антропогенни;
  • увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна натовареност – балнео, спа и уелнес, културен (исторически, археологичен, етнографски), еко- и селски туризъм, приключенски и гурме туризъм;
  • насърчаване специализираното обучение и квалификацията на кадри за туризма, разкриване на нови направления и професии в системата на туризма;
  • прилагане на международни стандарти и въвеждане на иновации по отношение на продукти и технологии в областта на отдиха и туризма;
  • стимулиране на интегрираното развитие на туризма в региона.

Основните задачи на плана са определени в съответствие с нормативната уредба и установената практика и съобразно спецификата на местните условия. Задачите с концептуален характер, които решава ИОУП на община Разлог за група поземлени имоти в землището на с. Елешница са:


• да установи състоянието на неизползваните ресурси и потенциалите на планираната територия, като ги обвърже с възможностите на съседните или близко-разположени територии;
• да изследва ограничителите и стимулаторите за развитие, като едновременно с това определи териториалния обхват на бъдещото пространствено развитие на различните курортни форми и обекти;
• да направи анализ на степента на осигуреност с инженерна, техническа и социална инфраструктура и определи насоките на бъдещо развитие;
• да създаде условия за повишаване адаптивността на обектите към динамиката на икономическите и социални процеси;
• да предложи модел на функционално развитие на курортни дейности, който се базира на ефективното използване на природните и социално–икономическите ресурси;
• да предложи вътрешно преструктуриране на елементите на функционалните системи;
• да създаде условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни въздействия.

В обхвата на ИОУПО попада части от защитена зона от мрежата Натура 2000: BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ИОУПО върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Проектът за изменение на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ, като то ще се проведе на 06.07.2022 г. от 10:30 часа в Зала на Общински съвет – гр. Разлог в сграда на Младежки център на ул. „Стефан Стамболов“№2, I-ви етаж.

Проектът за изменение на Общия устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ №1, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: https://razlog.bg/obiavi/item/8661-2022-05-20-11-02-12

Становища и мнения по ПП на ИОУПО и ЕО могат да се депозират в Центъра за административно обслужване на ул. „Шейново“№2, на факс 0747/80081 или на електронна поща: оb_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Марина Георгиева Плеснева, тел. 0887311547

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ИОУПО и ЕО е 17.30 часа на 05.07.2022г.