Съдържание

Посетители

В момента има 491  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-09-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-09-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 61813.689.586 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-25-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-25-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот № 019121 в землището на гр. Банско, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Магазин за промишлени стоки и собствен водоизточник в имот № 110060 в местността „Ливадите-1”, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Вилно застрояване в поземлен имот с № 009073, местност „Гроба”, землище на с. Ковачевица, Община Гърмен, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Околовръстен път с. Огняново - с. Гърмен и мост над р. Канина”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-08-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №2780(7)/08.02.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-08-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 101675261,

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-47-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-47-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Бяла Места в землище на гр. Якоруда, община Якоруда

Прочети още...