Съдържание

Посетители

В момента има 395  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 18/15.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 18/15.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОЕКОЕНЕРГО -ТАС“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на течащи води на р. Струма в землищата на община Симитли и община Кресна

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни материали – гнайси за облицовка и настилки“ от находище „Орлово“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с възложител „ГОЛД СТОУН” акт. ЕООД, ЕИК: 101534677

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-41-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-41-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на общински полумасивни сгради и изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически спорт и екотуризъм в имот № 134011, местност „Белмекен”, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ с възложител Община Якоруда

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-88-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-88-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Усоето в землището на с. Горно Драглище, общ. Разлог с променен възложител: „АЛМЕРА“ ООД, ЕИК: 101545467

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-58-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №742/25.10.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-58-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения до 5000 м3/годишно от воден обект река Места, местност „Ормана”, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев”

Съобщение за издадено Решение №БД-57-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №741/25.10.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-57-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изземване на инертни материали до 30 000 м3/годишно от воден обект река Струма” в землище на с. Тополница и с. Чучулигово, община Петрич.с възложител „БУЛЛЕС СТРОЙ” ООД ЕИК 130667901

Съобщение за издадено Решение №БД-56-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №740/25.10.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-56-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения до 10 000 м3 годишно от участък с наносни острови и валове на река Места” с възложител „МЕКС КО” ЕООД, ЕИК 130047971