Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ЕКО ТЕХ - 2011“ ЕООД

Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„ЕКО ТЕХ - 2011" ЕООД

№ 01-РД-229-0/25.02.2013 г.

 действащи

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 838 от 06.03.2013 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.).

Съгласно представената информация се предвижда на мястото на магазин за ловни принадлежности, огнестрелно оръжие и боеприпаси, и магазин за промишлени стоки, да се обособи заведение за бързо хранене – производство на студени и топли закуски. Преустройството се изразява в обединяване на две съседни помещения и промяна на интериорния дизайн. Площадката е с изградена техническа инфраструктура. С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение за „Промяна на предназначението и обединяването на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.612.200.6.2 и 04279.612.200.6.3 в сграда с идентификатор 04279.612.200 по КК, УПИ І, кв. 113 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „магазин за ловни принадлежности, огнестрелно оръжие и боеприпаси, и магазин за промишлени стоки“ в заведение за бързо хранене – студени и топли закуски” не попада в обхвата на Приложение  № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не се явява и разширение и/или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и не подлежи на  процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.  

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна на предназначението и обединяването на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.612.200.6.2 и 04279.612.200.6.3 в сграда с идентификатор 04279.612.200 по КК, УПИ І, кв. 113 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „магазин за ловни принадлежности, огнестрелно оръжие и боеприпаси, и магазин за промишлени стоки“ в заведение за бързо хранене – студени и топли закуски“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.