Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Шум

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници през 2022 г.

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2022 г.

 

Обект
Предмет на дейност

Местоположение на източника съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г Заключение
„Екогруптранс – 2“ ООД, гр. Гоце Делчев, Производствена база за еко и био горива (дървесен чипс и пелети), земл. на с. Копривлен, общ. Хаджидимово Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) ден Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
„Корона ИТ“ ООД, гр. Якоруда, Цех за производство на пелети, гр. Якоруда, УПИ II, пл. № 1643, кв. 119 Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не са установени нарушения на нивата на шума в местата на въздействие – жилищни територии и зони
„ТЕДА ПАК“ ЕАД, гр. Ботевград /бивш „Елдиес пласт“ ООД, гр. Благоевград/, Производство на пластмасови изделия за еднократна употреба, ПИ 30702.78.412, земл. на с. Зелен дол, общ. Благоевград Производствено-складова територия и зона * Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони
„Албрек“ ЕООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново, Цех за производство на пелети, Бивш стопански двор, с. Мурсалево, общ. Кочериново Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не са установени нарушения на нивата на шума в местата на въздействие – жилищни територии и зони
„Рива - 21“ АД, гр. Петрич, Фабрика за производство на мебели – маси и столове, гр. Петрич, Производствена площадка №1, ул. „Европа“ №5 Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони

 

Легенда: * Не са установени места на въздействие с отстояние до 1000м от геометричния център на промишления източник