Съдържание

Посетители

В момента има 299  гости и няма потребители и в сайта

Шум

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници през 2021 г.

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2021 г.

 

Обект
Предмет на дейност

Местоположение на източника съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г Заключение
„Ликовци“ ООД, с. Черниче, общ. Симитли, Цех за производство на пелети, земл. на с. Крупник, местност Орловец, общ. Симитли Производствено-складова територия и зона * Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони
„Албир“ ООД, с. Беласица, общ. Петрич, Цех за производство на пелети, с. Беласица Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
„Еко 5 пелет“ ЕООД, гр. Добринище, общ. Банско, Цех за производство на пелети, гр. Добринище, ул. „Т. Каблешков“ №40, УПИ IV-1762 Производствено-складова територия и зона 65 dB(A) ден
60 dB(A) вечер
55 dB(A) нощ
Не е установено нарушение на нивата на шума в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
ЕТ „Димитър Христов- Нети“,
гр. Гоце Делчев, Площадка за извършване на дейности по третиране (рециклиране) на неопасни отпадъци, гр. Гоце Делчев, УПИ VІІ, кв. 197
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не са установени нарушения на нивата на шума в местата на въздействие – жилищни територии и зони

 

Легенда: * Не са установени места на въздействие с отстояние до 1000м от геометричния център на промишления източник