Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Жалби и сигнали

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите на административното обслужване в РИОСВ – Благоевград за 2023 г. - ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД - ТУК

 


РЕГИСТРИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ


 

Нормативна уредба 

 

Конституция на Република България

Административнопроцесуален кодекс

 


Юридическа характеристика


Целта е да укаже реда и условията, при които се подават сигнали, предложения и жалби и се обработват от РИОСВ-Благоевград.

 • Сигнали и предложения

Съгласно чл. 107 АПК предложения и сигнали могат да се подават до административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции, стига в закон да не е предвиден друг ред за съответното предложение или сигнал. Според същия този текст предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на административните органи и другите органи, осъществяващи публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи. Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

 • Жалби

Нормативната уредба на жалбите е в чл. 81-98 АПК. Жалбата е документ, чрез който в писмена форма се обжалват незаконосъобразността и/или нецелесъобразността (в случаите, когато не се подава от прокурор) и незаконосъобразността (когато се подава от прокурор) на определен административен акт в случаите, когато това не е забранено с нормативен акт. Когато подателят е прокурор документът се нарича протест, а в останалите случаи – жалба.

АПК дава определения на някои от използваните понятия в допълнителните си разпоредби. Разпоредбата на § 1, т. 1 ДР АПК дава определение на понятието "административен орган". "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. В § 1, т. 3 ДР АПК се посочва кой акт е нецелесъобразен. "Нецелесъобразен" е административен акт, издаден при неправилно упражняване на оперативна самостоятелност.


Компетентен орган


 • Сигнали и предложения

Компетентността относно предложенията и сигналите е нормативно уредена в чл. 117 и чл. 119 АПК. Предложенията се правят пред органите, компетентни да решат поставените в тях въпроси, като преписи от предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи. Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. По преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен. И в двата случая преписи от сигналите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

За организирането на цялостната работа с предложенията и сигналите според текста на чл. 110, ал. 2 АПК компетентният орган може да овласти длъжностно лице.  Компетентният орган съгласно разпоредбата на чл. 108 АПК е длъжен да разгледа постъпилите предложения и сигнали в установените срокове обективно и законосъобразно.

 •  Жалби

Съгласно чл. 81 АПК индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. Чл. 93 АПК сочи, че компетентен да разгледа жалбата или протеста е непосредствено по-горестоящият административен орган, на който е подчинен органът, издал оспорения акт.


Заявител


 •  Сигнали и предложения

Текстът на чл. 109 АПК гласи, че предложение или сигнал може да бъде подадено от всеки гражданин или организация, както и от омбудсмана. Чл. 111 АПК позволява предложенията и сигналите да се подадат и от упълномощен представител.

 •  Жалби

Съгласно текста на чл. 83 АПК жалби могат да се подават от заинтересованите лица или от прокурора, но той може да подава протест само относно законосъобразността на административния акт, а не и относно целесъобразността на акта.


Нормативно установени изисквания


 •  Сигнали и предложения

Според разпоредбата на чл. 111, ал. 4 АПК не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Следователно изискванията са предложенията или сигналите да не са анонимни, както и нарушението, за което се отнася съответният сигнал, да е извършено преди не повече от две години. Чл. 124, ал. 1 АПК гласи, че сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Относно формата на предложенията и сигналите няма установено изискване.

 •  Жалби

Съществуват нормативно установени изисквания относно формата и съдържанието на жалбата/протеста. Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва (чл. 84 АПК).


Необходими документи


 •  Сигнали и предложения

Не се предвиждат други документи освен самите сигнал или предложение - свободен текст.

 •  Жалби

1. Жалба, която съгласно чл. 85 АПК трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

 • трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани, съответно името и длъжността на прокурора, номера на телефона, факса или телекса, ако има такъв;
 • трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
 • фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
 • акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
 • органа, до който се подава;
 • възраженията и тяхното основание;
 • искането;
 • подпис на подателя.

Необходими документи, които се прилагат към жалбата (чл. 86 АПК):

 • пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
 • удостоверение за регистрацията и актуалното състояние на търговеца или юридическото лице;
 • документ за платена държавна такса, когато се дължи такава;
 • преписи от жалбата или протеста и писмените доказателства за останалите страни.

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ


Служителите на РИОСВ-Благоевград изпълняват важна роля в опазването на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й.

Как да отправя сигнал за екологично замърсяване? 

Вие бихте могли да отправите предложението или сигнала си на всяко ниво в организацията - писмено, чрез електронна поща, по факс, телефон или лично, а именно

 • на адреса на РИОСВ-Благоевград - в гр. Благоевград 2700, ул. «Свобода» №1;
 • по електронната поща с адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 • на зеления телефон на РИОСВ-Благоевград за екологични замърсявания (073)885160 в работно време и 0886199056 в извън работно време;
 • на факс (073) 885158 в РИОСВ-Благоевград.

Насочете сигнала си към директора на РИОСВ. Ако не желаете Вашият сигнал да бъде разгледан на регионално ниво, можете да се обърнете към Министерство на околната среда и водите на адрес:

 • Министерство на околната среда и водите, София 1000, бул. "Кн. М. Луиза" № 22;
 • на зеления телефон на МОСВ за екологични замърсявания:  (02)9888205 в работно време и 0887 088 440 в извън работно време.

При условие, че не сте удовлетворени от отговора, получен от РИОСВ-Благоевград, можете да се обърнете и към министъра на околната среда и водите.

Освен това, бихте могли да насочите Вашият сигнал към Омбудсмана, избран от Народното събрание, който “… приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги…”.

Във всички случаи следва да изясните, че желаете изложените от Вас проблеми да бъдат приети като официален сигнал. Ще бъде от полза за всички заинтересовани и работещите по сигнала, и ще съдейства за разрешаване на случая, ако имате възможност да предоставите колкото се може повече информация. Сигналът трябва да съдържа:

 • Имена, адрес и информация за контакти (на физически и юридически лица);
 • Име на органа, към когото отправяте жалбата;
 • Точно изложение на естеството и основанията за сигнала, както и на искането;
 • Дата и време на случая;
 • Допълнителни доказателства.
Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 АПК, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали. Нещо повече, сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години няма да бъдат разглеждани.
Сигнали, в които не са посочени телефон или адрес за контакти се считат за анонимни и по тях не се предприемат действия.

Сигнали и жалби подадени повторно по въпрос, по който има решение не се разглеждат.


Как ще бъде разгледано вашето предложение или сигнал?


При условие, че сте осигурили необходимата информация, Вашето предложение или сигнал ще бъде регистрирано и задълбочено разгледано и ще бъдете известени за взети решения и предприети действия.

РИОСВ-Благоевград приема на „зеления телефон” (073) 885160 устни сигнали и предложения по въпроси свързани с опазването околната среда в рамките на установеното за администрацията работно време от 9.00 – 17.30 часа и на телефон 0887 787 484 в извън работно време.

Постъпилите на "зеления телефон" в РИОСВ-Благоевград устни сигнали и предложения по въпроси свързани с опазването на околната среда се завеждат в нарочен дневник. В дневника се вписват:

 • дата на регистриране на сигнала;
 • подпис на лицето регистрирало сигнала;
 • подател и кратко съдържание;
 • отговорен служител и срок за проверка;
 • препратено по компетентност;
 • кога е решена и дата на решението;
 • дата на уведомяване на подателя.

Постъпилите в РИОСВ-Благоевград писмени сигнали и предложения по въпроси, свързани с опазването на околната среда се съхраняват в самостоятелно досие, а движението по тях се отразява в Регистър на постъпилите жалби и сигнали, който съдържа : дата на регистриране, кратко описание, основателна/неоснователна, отговорен експерт, извършена проверка и № на констативния протокол от проверка, дадени предписания, съставен акт, издадено наказателно постановление.

 • Препращане

Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, като се уведомяват техните податели.

Предложения, сигнали, жалби и молби не се препращат, когато има данни, че въпросът е отнесен и до компетентния орган.

 • Срок

Проверките по жалби и сигнали се извършват в едномесечен срок от постъпването им.


Нашата гаранция към вас


 • Всяко получено в РИОСВ-Благоевград предложение или сигнал се регистрира и по него незабавно се предприемат необходимите действия.
 • На всяко Ваше предложение или сигнал ще получите писмен отговор в сроковете съгласно АПК (до два месеца). Ако се окаже, че предложението или сигналът не са от нашата компетентност, те ще бъдат препратени до съответните компетентни органи, за което ще Ви уведомим своевременно.
 • Ще бъдем честни и справедливи с Вас по всяко време. В отговор на това, ще очакваме същото и от Вас.
 • Вие няма да бъдете подложени на обиди или лошо отношение поради факта, че сте се възползвали от законното си право да подадете сигнал.
 • Никой няма да бъде дискриминиран от нас поради цвят, раса, религия, възраст, пол, сексуална ориентация или някакво увреждане.
 • Ние ще разследваме всички сигнали с еднаква задълбоченост.
 • При необходимост, ще предприемем необходимите мерки за запазване в тайна на Вашата самоличност.