Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Жалби и сигнали


РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ


Служителите на РИОСВ-Благоевград изпълняват важна роля в опазването на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й.

Как да отправя сигнал за екологично замърсяване? 

Вие бихте могли да отправите предложението или сигнала си на всяко ниво в организацията - писмено, чрез електронна поща, по факс, телефон или лично, а именно

 • на адреса на РИОСВ-Благоевград - в гр. Благоевград 2700, ул. «Свобода» №1;
 • по електронната поща с адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 • на зеления телефон на РИОСВ-Благоевград за екологични замърсявания (073)885160 в работно време и 0886199056 в извън работно време;
 • на факс (073) 885158 в РИОСВ-Благоевград.

Насочете сигнала си към директора на РИОСВ. Ако не желаете Вашият сигнал да бъде разгледан на регионално ниво, можете да се обърнете към Министерство на околната среда и водите на адрес:

 • Министерство на околната среда и водите, София 1000, бул. "Кн. М. Луиза" № 22;
 • на зеления телефон на МОСВ за екологични замърсявания:  (02)9888205 в работно време и 0887 088 440 в извън работно време.

При условие, че не сте удовлетворени от отговора, получен от РИОСВ-Благоевград, можете да се обърнете и към министъра на околната среда и водите.

Освен това, бихте могли да насочите Вашият сигнал към Омбудсмана, избран от Народното събрание, който “… приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги…”.

Във всички случаи следва да изясните, че желаете изложените от Вас проблеми да бъдат приети като официален сигнал. Ще бъде от полза за всички заинтересовани и работещите по сигнала, и ще съдейства за разрешаване на случая, ако имате възможност да предоставите колкото се може повече информация. Сигналът трябва да съдържа:

 • Имена, адрес и информация за контакти (на физически и юридически лица);
 • Име на органа, към когото отправяте жалбата;
 • Точно изложение на естеството и основанията за сигнала, както и на искането;
 • Дата и време на случая;
 • Допълнителни доказателства.
Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 АПК, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали. Нещо повече, сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години няма да бъдат разглеждани.
Сигнали, в които не са посочени телефон или адрес за контакти се считат за анонимни и по тях не се предприемат действия.

Сигнали и жалби подадени повторно по въпрос, по който има решение не се разглеждат.


Как ще бъде разгледано вашето предложение или сигнал?


При условие, че сте осигурили необходимата информация, Вашето предложение или сигнал ще бъде регистрирано и задълбочено разгледано и ще бъдете известени за взети решения и предприети действия.

РИОСВ-Благоевград приема на „зеления телефон” (073) 885160 устни сигнали и предложения по въпроси свързани с опазването околната среда в рамките на установеното за администрацията работно време от 9.00 – 17.30 часа и на телефон 0887 787 484 в извън работно време.

Постъпилите на "зеления телефон" в РИОСВ-Благоевград устни сигнали и предложения по въпроси свързани с опазването на околната среда се завеждат в нарочен дневник. В дневника се вписват:

 • дата на регистриране на сигнала;
 • подпис на лицето регистрирало сигнала;
 • подател и кратко съдържание;
 • отговорен служител и срок за проверка;
 • препратено по компетентност;
 • кога е решена и дата на решението;
 • дата на уведомяване на подателя.

Постъпилите в РИОСВ-Благоевград писмени сигнали и предложения по въпроси, свързани с опазването на околната среда се съхраняват в самостоятелно досие, а движението по тях се отразява в Регистър на постъпилите жалби и сигнали, който съдържа : дата на регистриране, кратко описание, основателна/неоснователна, отговорен експерт, извършена проверка и № на констативния протокол от проверка, дадени предписания, съставен акт, издадено наказателно постановление.

 • Препращане

Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, като се уведомяват техните податели.

Предложения, сигнали, жалби и молби не се препращат, когато има данни, че въпросът е отнесен и до компетентния орган.

 • Срок

Проверките по жалби и сигнали се извършват в едномесечен срок от постъпването им.


Нашата гаранция към вас


 • Всяко получено в РИОСВ-Благоевград предложение или сигнал се регистрира и по него незабавно се предприемат необходимите действия.
 • На всяко Ваше предложение или сигнал ще получите писмен отговор в сроковете съгласно АПК (до два месеца). Ако се окаже, че предложението или сигналът не са от нашата компетентност, те ще бъдат препратени до съответните компетентни органи, за което ще Ви уведомим своевременно.
 • Ще бъдем честни и справедливи с Вас по всяко време. В отговор на това, ще очакваме същото и от Вас.
 • Вие няма да бъдете подложени на обиди или лошо отношение поради факта, че сте се възползвали от законното си право да подадете сигнал.
 • Никой няма да бъде дискриминиран от нас поради цвят, раса, религия, възраст, пол, сексуална ориентация или някакво увреждане.
 • Ние ще разследваме всички сигнали с еднаква задълбоченост.
 • При необходимост, ще предприемем необходимите мерки за запазване в тайна на Вашата самоличност.