Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Проекти

Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ"Рупите" по миграционния тип на птиците, екокоридор "Виа Аристотелис"

opos2

Наименование на проекта: Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ"Рупите" по миграционния тип на птиците, екокоридор "Виа Аристотелис"

Регистрационен номер:  5103020-16-659

 Категория: Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 
 

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 982 518,76 лв.

Тип на бенефициента: юридическо лице на бюжетна издръжка, второстепенен разпоредител на бюджетни средства
Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Благоевград
Година на приключване на проекта: 2014
Област: Благоевград
Община: Благоевград

Цел на проекта
Възстановяване и опазване на приоритетни хабитати и видове, характерни за крайречни влажни зони в защитена местност (ЗМ) „Рупите” по международния миграционен път на птиците по река Струма – екокоридор „Виа Аристотелис” 

 

Дейности

Комплексни предпроектни проучвания на ЗМ Рупите;техническо проектиране с цел възстановяване на сезонното заливане на крайречната алувиална гора в ЗМ Рупите;изготвяне на залесителен план; техническо възстановяване на сезонния заливаем режим; залесителни мероприятия и мерки срещу растителни инвазивни видове (Amorpha, Falopia); подготовка на програма от мерки за екокоридор „Via Aristotelis” и съгласуването и със съществуващи планови и стратегически документи.

 

Сигнали за нередности

тел. (073) 88 51 59 - служител за получаване на сигнали за нередности в РИОСВ: Снежина Кръстева-Якимова

                                   

       МОСВ                           РИОСВ           

 

 

          

 

<!--[if !vml]-->

 
 

                                                                           

 

 

                                                                                                                                              Европейски съюз

                                                                                                                                              ЕФРР

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-БЛАГОЕВГРАД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.”

2700, Благоевград, ул. “Свобода” №1, тел. 073/88-314-012, факс: 073/885158, e-mail: blriosv@yahoo.com