Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Проекти

Проект с референтен номер 1890 „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“, с акроним: BIО2CARE, референтен номер: 1890

logo

ПАРТНЬОР-БЕНЕФИЦИЕНТ: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД

Наименование на проекта:Проект с референтен номер 1890 „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“, с акроним: BIО2CARE, референтен номер: 1890

 

 

Стадий на проектав изпълнение.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) между Управляващия орган и Водещия партньор по проекта е подписан на 20.10.2017 г.

Водещ бенефициент по проекта:

Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствен и управленски инженеринг, Специален фонд за научноизследователска дейност, Гърция

Финансиране на проекта:

Проектът се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г.

Общ размер на бюджета на проекта, включващ средства от ЕФРР и национално съфинансиране:

1 093111,60 (в евро)

Общ размер на бюджета на партньора:

62 516,00 (в евро)

Размер на безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР в бюджета на партньора

(сума, евро)

53 138,60

Процент от общия размер на бюджета на партньора в проекта

85%

Размер на предоставено национално съфинансиране (чрез МРРБ)

(сума, евро)

9377,40

Процент от общия размер на бюджета на партньора в проекта

15%

Размер на собствения принос на партньора

(сума, евро)

N/A

Процент от общия размер на бюджета на партньора в проекта 

N/A

Продължителност на проекта:

24 месеца

 

 

Географска област на дейностите по проекта:

 

Българската територия предмет на проекта съставлява териториите попадащи във водосборния басейн на река Благоевградска Бистрица, област Благоевград, община Благоевград, землища на селата Дъбрава, Бистрица, Горно Хърсово, Делвино, Марулево, Еленово и град Благоевград. В тази част попада и част от територията на Национален парк „Рила“ (в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград) – защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

 

Обща и Основна цел на проекта:

 

Общата цел на Проект BIO2CARE е повишаване на ефикасността и ефективността на работата на органите за управление на защитените територии чрез иновативен и интегриран подход“.

Основната цел е подобряване на административния и мрежови капацитет на управляващите органи на защитените територии чрез разработване и прилагане на иновативна платформа за вземане на решения.

Партньори-бенефициенти по проекта:

От гръцка страна:

Бенефициент 2:

Съвет за управление на делтата на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида

Бенефициент 3:

Община Нестос

Бенефициент 4:

Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони“

Бенефициент 5:

Национална конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция

От българска страна:

Бенефициент 6:

Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград

Бенефициент 7:

Дирекция „Национален парк Рила“

Бенефициент 8:

Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Бенефициент 9:

Пиринският туристически форум

                                  

       МОСВ                           РИОСВ           

          

 

<!--[if !vml]-->

 
 

                                                                           

                                                                                                                                              Европейски съюз

                                                                                                                                              ЕФРР

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-БЛАГОЕВГРАД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.”

2700, Благоевград, ул. “Свобода” №1, тел. 073/88-314-012, факс: 073/885158, e-mail: blriosv@yahoo.com