Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2014 г.

32-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 000629 с площ 655 кв. м, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му „за вили", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000629, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.