Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

35-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на складова база, магазин, офис и търговска зона", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част от поземлен имот с идентификатор 17395.178.6, местност „Текето", землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.