Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

32-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в УПИ ХL-051013 от кв. 11 по плана на К. К. „Попови ливади", общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на с. Делчево, УПИ ХL-051013 от кв. 11 по плана на К. К. „Попови ливади", общ. Гоце Делчев; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин буфер" за опазване на дивите птици..

тук може да изтеглите пълния текст на решението.