Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2007 г.

18-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на автобаза, авторемонтна работилница, пункт за ГТП и склад за нови резервни автомобилни части” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 153001 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф01564/6.11.2007г., собственост на “Граматиков Интергруп “ ЕООД, гр. Гоце Делчев и Максим Иванов Пръков

 тук може да изтеглите пълния текст на решението