Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

28-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Добринишка, между коти 807,5 м при водовземане и 742 м при сградата”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

Местоположение: землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението