Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

27-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 27-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на БС на “Мобилтел” ЕАД в имот №021063 в землището на с. Стара Кресна, община Кресна”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Кресна”, с код BG0002003 за опазване на дивите птици и защитена зона “Кресна – Илинденци”, с код BG0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: имот с №021063, местност “Ридо” в землището на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението