Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

45-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 45-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №007002, местност “Дълбоко огнище”, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” .

тук може да изтеглите пълния текст на решението.