Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №32-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение “Изграждане на търговски крайпътен обект - магазин за пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол, ТИР - паркинг, административна част, заведение за хранене и места за настаняване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с идентификатор 81832.22.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.

Възложител: И. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на автоучебен център, офиси и търговски обект“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: имоти с идентификатор 18366.68.36, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. BG0002076 „Места“.

Възложител: Ф. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Промяна предназначението и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 02600.1.641, местност Водохващането по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел създаване и отглеждане на ягодова култура от малини“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 02600.1.641, местност Водохващането по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Баничан); защитени зони BG0001021 „Река Места“ и BG0002076 „Места“.

Възложител: ЕТ „Георги Петелов“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина от ябълки и круши в поземлени имоти с идентификатори 14492.7.19, 14492.11.50 и 14492.15.106 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 14492.7.19, 14492.11.50 и 14492.15.106 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: В. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение “Изграждане на винарна и стаи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част (3640 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 66901.71.276 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград

Възложител: „НЮ ФРУТ“ АД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за изработка на бетонови изделия, складови и търговски площи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 53326.54.226, 53326.54.227, 53326.54.20, 5336.54.21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: „ГБС ОГНЯНОВО“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за транспортен достъп от о.т 85- о.т.86 до улица с о.т. 110 по регулационния план на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: части от поземлени имоти с идентификатори 43699.11.59, 43699.11.55, 43699.11.60, 43699.11.57, 43699.11.33, 43699.11.56, 43699.11.52 и 43699.888.9901, местност Кюрнорещ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител: Община Сандански

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.