Съдържание

Посетители

В момента има 1346  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №16-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 32322.5.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 32322.5.55 в местността Межнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград; защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево”

Възложител: А. Т., Д. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.