Съдържание

Посетители

В момента има 394  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №12-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 32665.12.74, 32665.12.75 и 32665.14.16, местност „Гладно поле“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: „АГРИСТО“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.