Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №30-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на сокове в имот с номер 000166 в местността Кавак, землище на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 000166 в местността Кавак, землище на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград; защитени зони BG0002078 „Славянка“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: „Агри Ко 2016“ ЕООД, ЕИК 203990641

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за съхранение на земеделска техника в имот с номер 012011 в местността Ефендица, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с номер 012011 в местността Ефендица, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Б. И. А.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 49312.3.25 в местността Барата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград с отреждане на имота за „Газоснабдителна станция за компресиран природен газ“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, землище на с. Рупите, поземлен имот с идентификатор 49312.3.25; защитена зона BG0002098 „Рупите“.

Възложител:„ЕМ АЙ ТИ ЕС“ ООД с ЕИК 130157485

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с № 000872, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител:КЪДРИ БЛИЗНАКОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство, сглобяване, търговия на интелигентни системи за осветление и електрически табла, администрация и складова база за готова продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.127.17 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител:„ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ 2017“ ООД, ЕИК 204624294

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.212.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с отреждане на имота за „Автосервиз и пункт за технически прегледи за поддържане и ремонт на селскостопанска техника, офиси и паркинг“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 65334.212.442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”.

Възложител:„КОМЕТА 2015“ ЕООД, ЕИК 203698337

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за пелети и складови площи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (5,000 дка) от поземлен имот №096027 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител:„ЛЕГНО“ ЕООД, ЕИК 201919204

тук може да изтеглите пълния текст на решението.