Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Решения по оценка на съвместимостта

23-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2012 г. по оценка на съвместимостта

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица“ на река Бистрица (ляв приток на река Места)”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000220 „Долна Места“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: област Благоевград, община Хаджидимово, землище на с. Абланица; водовземно съоръжение на кота 575 м на река Бистрица; сграда на МВЕЦ на кота 545 м; защитена зона BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 

тук може да изтеглите пълния текст на решението.