Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Решения по оценка на съвместимостта

50-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 50 - ОС/09.10.2017 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам „Изграждане на тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград; в защитена зона BG0000626 „Круше“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Възложител: „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 107591560

 тук може да изтеглите пълния текст на решението