Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

Уведомление

с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ - Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Благоевград мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, пощенски код - 2700, ул. „Свобода“ №1, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от настоящото уведомление са публикувани предложението за обявяване на защитената територия, поземлените имоти, попадащи в обхвата на предложението, проектът на заповед за обявяване на защитената територия и изображения на местоположението на предложения обхват на ПЗ „Коматински скали“ на извадка от КК на с. Брестово и с подложка на Ортофото изображение.

 

Приложения:


1. Предложение за обявяване на защитената територия

2. Поземлените имоти, попадащи в обхвата на предложението

3. Проект на заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“

3.1 Приложение към проекта на заповед

4. Изображения на местоположението на предложения обхват на ПЗ „Коматински скали“ на извадка от КК на с. Брестово и с подложка на Ортофото изображение

 

Публикувано на 13.02.2024 г.