Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществени обсъждания на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000220 „Долна Места“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000220 „Долна Места“.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000220 „Долна Места“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Боголин, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Крибул, с. Слащен, община Сатовча, област Благоевград, с. Абланица, с. Беслен, с. Илинден, с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен, гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/ , тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионални инспекции по околната среда и водите Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1) и Смолян (гр. Смолян, п.к. 99, ул. „Дичо Петров“ № 16).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения:

Проект на заповед, Граници, Картен материал - BG0000220 „Долна Места“

Публикувано на 24.11.2023 г.