Съдържание

Посетители

В момента има 322  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществени обсъждания на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000366 „Кресна - Илинденци“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000366 „Кресна - Илинденци“

Защитената зона е разположена в землищата на с. Влахи, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, гр. Кресна, с. Ощава, с. Сливница, с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, с. Лиляново, с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, с. Брежани, с. Брестово, с. Градево, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полето, с. Ракитна, с. Сенокос, гр. Симитли, с. Сухострел, с. Сушица, с. Тросково, община Симитли, област Благоевград, с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с. Кърпелево, с. Микрево, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

 

BG0000366 „Кресна - Илинденци“

Публикувано на 26.02.2021 г.