Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществени обсъждания на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Добротино, с. Корница, с. Лъжница, с. Мосомище, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград, с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград, с. Бельово, с. Бождово, с. Виногради, с. Вихрен, с. Враня, с. Голем Цалим, с. Голешово, с. Горна Сушица, с. Горно Спанчево, с. Дебрене, с. Джигурово, с. Долени, с. Златолист, с. Зорница, с. Калиманци, с. Катунци, с. Кашина, с. Ковачево, с. Кърланово, с. Ладарево, с. Ласкарево, с. Лехово, с. Лиляново, с. Лозеница, с. Любовище, с. Любовка, с. Малки Цалим, гр. Мелник, с. Ново Ходжово, с. Петрово, с. Пиперица, с. Пирин, с. Плоски, с. Поленица, с. Рожен, гр. Сандански, с. Сугарево, с. Хотово, с. Храсна, с. Хърсово, с. Черешница, с. Яново, община Сандански, област Благоевград, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Садово, с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“

Публикувано на 11.02.2021 г.