Съдържание

Посетители

В момента има 308  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 40/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Присъединяване на обект „Мобилна трошачомиячна, сортировъчна инсталация“ към електроразпределителната мрежа – изграждане на КТП – 200 кVА,20/0,4 кV, кабелна линия 20 кV до съществуваща ВЛ 20 кV“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №3904/21.11.2012 г. и Вх. №3904(2)/11.12.2012 г. горецитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.

Инвестиционното предложение предвижда присъединаване на съоръжение тип „Мобилна пресевна инталация – трошачно-миячна сортировъчна инсталация“, находящо се в имот №030023 с площ 5.093 дка, землище на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград (собственост на възложителя), към електроразпределителната мрежа чрез изграждане на трафопост в имота. Захранването на трафопоста ще се изпълни чрез кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб от съществуващ ЕП 20 кV „Вълкосел“, поставяне на нов ЖР стълб в имота, от който до трафопоста ще бъде положена кабелна линия 20 кV. Към момента инсталацията се захранва с агрегат.

Общата дължина на трасето на кабелната линия 20 кV е 114 м, от които 19.2 м са в имота, собственост на възложителя и 94 м преминава през имот № 030018, който е пасище, мера, собственост на община Хаджидимово.

За нормалната експлоатация и подръжка на електропровода е предвидено обособяване на сервитут от двете му страни.

Така заявено инвестиционното предложение за присъединяване на обект „Мобилна трошачомиячна сортировъчна инсталация“ към електроразпределителната мрежа - Изграждане на КТП – 200 кVА, 20/04 кV, кабелна линия 20 кV до съществуваща ВЛ 20 кV  не може да бъде отнесено към обхвата на някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на приложения 1 и 2 на ЗООС, предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от такава оценка, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ - защитена зона BG0002076 „Места” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.), обявена със Заповед № РД-532 от 26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 51 от 2010 г.).

При извършената проверка за допустимост по чл. 12 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на намерението на възложителя не противоречи на режима на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Предвид това гореописаното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.