Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1297/2021

Изх. №4257(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на магазин № 8 с идентификатор 04279.615.264.2.49, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 04279.615.264.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.615.264 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград (УПИ V-615.199, кв. 175 по плана на II-ри микрорайон, гр. Благоевград) в салон за красота“

възложител: С. Д., Д. Г., Д. К.,  А. Т.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4257/21.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство и промяна предназначението на магазин № 8 с идентификатор 04279.615.264.2.49, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 04279.615.264.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.615.264 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград (УПИ V-615.199, кв. 175 по плана на II-ри микрорайон, гр. Благоевград) в салон за красота“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.615.264 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „средно застрояване (от 10 до 15 м)“ и площ 5042 м2. В същия е изградена сграда с идентификатор 04279.615.264.2, представляваща шест етажна жилищна сграда състояща се от два блока (блок 1 и блок 2) с обща застроена площ 1561.78 м2. За същата от главен архитект на община Благоевград е издадено Разрешение за строеж № 216/29.08.2018 г.
Сградата е водоснабдена от съществуващата водопроводна мрежа по второстепенна улица, а отпадъчните води се отвеждат в канализационен клон по второстепенна улица. Електрозахранването е осъществено чрез изграждане на нов ТП, захранен от съществуващ кабел 20 kV от ТП „Гара“. Транспортния достъп до сградата се осъществява по бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и по бул. „Св. Димитър Солунски“.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено преустройство и промяна предназначението на магазин № 8 с площ 29.30 м2 в салон за красота.
Преустройството се състои в следното:
 променя се залата на магазина в салон за красота с две работни места за фризьори;
 предвижда се ново подвижно технологично оборудване, съобразено с новото предназначение на обекта.
С реализиране на инвестиционното предложение не е предвидено засягане на конструктивни елементи, общи части и не се променя фасадното оформление на сградата, както и площта на преустройваното помещение.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на магазин № 8 с идентификатор 04279.615.264.2.49, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 04279.615.264.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.615.264 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград (УПИ V-615.199, кв. 175 по плана на II-ри микрорайон, гр. Благоевград) в салон за красота“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 392/15.12.2021 г