Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1294/2021

Изх. №4244(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.1 от „за обществено хранене“ в „игрална зала“ и обединяването му със самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.2 с предназначение „игрална зала“ в нов обект с предназначение „игрална зала“, разположени в сграда с идентификатор 04279.613.194.1, УПИ II-1731, кв. 227 по плана на ЦГЧ - Благоевград, имот с идентификатор 04279.613.194 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: П. В., Б. З., А. З.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4244/20.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.1 от „за обществено хранене“ в „игрална зала“ и обединяването му със самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.2 с предназначение „игрална зала“ в нов обект с предназначение „игрална зала“, разположени в сграда с идентификатор 04279.613.194.1, УПИ II-1731, кв. 227 по плана на ЦГЧ - Благоевград, имот с идентификатор 04279.613.194 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.613.194 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „средно застрояване (от 10 до 15 м)“ и площ 150 м2. В същия е изградена многофамилна жилищна сграда на пет етажа със застроена площ 112 м2, за която от РДНСК - Благоевград е издадено Разрешение за ползване № 55/19.03.2003 г.
Имотът и изградената в него сграда са водоснабдени и захранена с електроенергия от съществуващите в гр. Благоевград мрежи, а отпадъчните води се заустват в съществуващата канализация на града. Транспортния достъп е осигурен от по улица, граничеща с имота.
С инвестиционното предложение е предвидено преустройство и промяна предназначението на обект с идентификатор 04279.613.194.1.1 с площ 46.52 м2 от „за обществено хранене“ в „игрална зала“ и обединяването му със самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.2 с предназначение „игрална зала“ с площ 59 м2 в нов обект с предназначение „игрална зала“. За вход в новия обединен обект ще се използва входа, който и в момента се използва за действащата игрална зала.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.1 от „за обществено хранене“ в „игрална зала“ и обединяването му със самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.2 с предназначение „игрална зала“ в нов обект с предназначение „игрална зала“, разположени в сграда с идентификатор 04279.613.194.1, УПИ II-1731, кв. 227 по плана на ЦГЧ - Благоевград, имот с идентификатор 04279.613.194 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 392/15.12.2021 г