Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1110/2020

Изх. №3838(2)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорни стени за укрепване бреговете на река Делчевска, гр. Гоце Делчев от о.т. 305 до о.т. 334, кв. 4501 и от о.т. 306 до о.т. 310, кв. 4901 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и възстановяване на пешеходен мост“

възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3838/04.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на подпорни стени за укрепване бреговете на река Делчевска, гр. Гоце Делчев от о.т. 305 до о.т. 334, кв. 4501 и от о.т. 306 до о.т. 310, кв. 4901 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и възстановяване на пешеходен мост“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подпорни стени за укрепване бреговете на река Делчевска, гр. Гоце Делчев от о.т. 305 до о.т. 334, кв. 4501 и от о.т. 306 до о.т. 310, кв. 4901 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и възстановяване на пешеходен мост. Дължината на корекцията е 86.10 м – ляв бряг р. Делчевска и 69.33 м – десен бряг р. Делчевска. Предвижда се и възстановяване на пешеходен мост.
Инвестиционното предложение се инициира във връзка с необходимост от разширяване на този участък от реката поради нанесени щети при поройни дъждове. При поройни дъждове водите достигат до улиците на града, наводняват мазетата и натлачват улици. Също така при голямата скорост, която развиват дъждовните води се разравят улици, заливат се прилежащи площи, а през зимата се заледяват участъци.
Инвестиционното предложение включва изграждане на съоръжения за оформяне и стабилизиране на речното корито. За брегоукрепителните съоръжения се предвижда изграждане на подпорни стени, които е предвидено да бъдат изпълнени по конструктивния проект. На определени места се предвижда барбакани в тялото на стените за отвеждане на подпочвените води. На 10 метра разстояние се предвиждат фуги в подпорните стени и облицовката на дъното. Дънноукрепителните съоръжения е предвидено да се изпълнят чрез облицовка на дъното на реката от камък и бетон. На две места се предвижда направа на хидравлични прагове, които ще се изпълнят по цялата ширина на реката. В началото на корекцията се предвижда зъб с дълбочина 0.80 м и ширина 0.50 м с цел укрепване а дъното на реката и предпазване облицовката на дъното от изнасяне.
Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в обхвата на следните поземлен имот по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев):
 поземлен имот с идентификатор 17395.501.3344, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“, НТП „Водно течение, река“, собственост „Държавна публична“;
 поземлен имот с идентификатор 17395.501.3143, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За друг вид озеленени площи“, собственост „Общинска частна“
 поземлен имот с идентификатор 17395.501.9067, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За второстепенна улица“, собственост „Общинска публична“;
 поземлен имот с идентификатор 17395.501.9064, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За второстепенна улица“, собственост „Общинска публична“.
Преди започване на предвидените за корекцията работи и дейности се предвижда да се извърши почистване на строителната площадка от храсти, пънове, камъни посредством машини, а където е невъзможно и ръчно.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-294(1)/22.12.2020 г., постъпило с Вх. №3838(2)/22.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, копие от което прилагаме се съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на подпорни стени за укрепване бреговете на река Делчевска, гр. Гоце Делчев от о.т. 305 до о.т. 334, кв. 4501 и от о.т. 306 до о.т. 310, кв. 4901 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и възстановяване на пешеходен мост“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-294(1)/22.12.2020 г. на БДЗБР.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./