Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1094/2020

Изх. №3944(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за проектно предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог, финансирана по мярка 19. ВОМР от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съответстваща на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. по ЕЗФРСР.

възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЕСТИНАЦИЯ РАЗЛОГ“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3944/15.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното проектно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проектно предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектно предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ включва следните дейности:
Дейност 1: Проучване, дигитализиране и съхранение на местното културно-историческо наследство чрез изработване на „Алманах на Исторически музей – Разлог“ и „Фотоалбум на религиозните храмове в община Разлог“
Дейността предвижда: Дигитализация на експонати (предмети, документацията и други интересни материали, свързани с миналото и настоящето на територията) на Исторически музей-Разлог, изготвяне на описателна текстова част и отпечатване на Аламанах на Исторически музей – Разлог, анализ, дигитализиране на религиозните храмове на територията на община Разлог, изготвяне на описателна текстова част и отпечатване „Фотоалбум на религиозните храмове в община Разлог“.
Дейност 2: Организиране на провеждане на занаятчийски работилници и творчески ателиета „Гласът на традициите“
Дейността предвижда организиране и провеждане на 4 броя занаятчийски работилници и творчески ателиета, както следва:
- В занаятчийска работилница "Разложка везба и дантела" се предвижда избродирване на уникални местни шевици – „Запески“, както и да се изплитат дантели;
- В занаятчийска работилница "Тъкачество и текстил" се предвижда изработване на малки килими на малки ръчни станове, изработване на традиционни за територията „пушета“ (служат за водене на хоро), изработване на плетени колани, плетене на терлици и други;
- В занаятчийска работилница "Грънчарство" се предвижда да се изработват традиционни и нови фигури от глина;
- В ателие "Нарисувай Разлог" се предвижда провеждане на пленер по рисуване на характерни за община Разлог места, предмети, традиции и т.н. Крафт занимания по творческо рисуване върху текстил, оцветяване на керамика, изработване на сапуни, декориране на изработените предмети.
Дейност 3: Организиране и провеждане на фестивали и други събития
Дейността предвижда провеждане на 4 броя фестивали и събития, както следва:
- Празник на занаятите - Представяне на традиционни и характерни за територията на община Разлог занаяти;
- Ревю на народни носии - Представяне на автентични народни костюми характерни за територията на община Разлог;
- Конференция за представяне на дейността по дигитализиране на културно - историческото наследство и отпечатаните материали - "Алманах на Исторически музей - Разлог" и "По стъпките на вярата - църковните храмове в община Разлог";
- Изложба "Съхранени традиции и обичаи" - представяне на традиционни предмети, както и такива изработени в занаятчийските работилници и ателиетата.
Дейност 4: Изработване на рекламни видео клипове и филми.
Дейност 5: Разработване на програма за внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори на територията на МИГ „Разлог“, включително представяне на примери за добри национални и международни практики.
Дейност 6: Осъществяване на мерки по информация и комуникация на проектно предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство.“
Дейността предвижда изработване на рекламни материали: химикалки, USB/флаш памет, плакати и други.
Произтичащите дейности от проектно предложение не са свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти.
Във връзка с горе изложеното предвидените с проектното предложение дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което проектното предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог, финансирана по мярка 19. ВОМР от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съответстваща на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. по ЕЗФРСР не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
В териториалния обхват на община Разлог попадат изцяло или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:
- част от Национален парк „Рила“,обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.). С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк;
- част от Национален парк „Пирин“, обявен за народен парк със Заповед №3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.). С Решение № 646/2004 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 53/2004 г.) е приет План за управление на националния парк;
- резерват „Баюви дупки – Джинджирица“, обявен със Заповед №976/26.12.1979 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет, попадащ изцяло в границите на Национален парк „Пирин“;
- защитена местност „Калугерица“ обявена със Заповед №25/09.01.1989 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет;
- природна забележителност „Карстов извор и пещера в местността „Кьошката“, обявена със Заповед №1635/27.051976 г. на Министерство на горите и горската промишленост.
На територията на община Разлог попадат изцяло или част от следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“:
- BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.);
- BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.);
- BG0000626 “Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-379/ 15.05.2020 г. на министьра на околната среда и водите (ДВ бр. 50/02.06.2020 г.);
- BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-378/ 15.05.2020 г. на министьра на околната среда и водите (ДВ бр. 50/02.06.2020 г.);
- BG0002129 “Рила буфер”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24/2020 г.);
- BG0000636 “Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.);
- BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.);
- BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 100/2008 г.);
- BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че проектно предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ е допустимо при съобразяване на произтичащите от проектното предложение дейности с:
 режимите на гореописаните защитени територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;
 режимите на гореописаните защитените зони, определени със заповедите за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаните защитени. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното „Проектно предложение „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог, финансирана по мярка 19. ВОМР от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съответстваща на Регламент (ЕС) 1305/2013 г. по ЕЗФРСР“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на проекта или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./