Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1088/2020

Изх. №3916(1)/17.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“

възложител: „ЮЛИЯ ПЕЦАНОВА 08“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3916/11.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на настоящия ПУП е допуснато със Заповед № 35/08.12.2020 г. на зам.-кмета на община Петрич.
В обхвата на разглеждания ПУП попада поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с площ 748 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“. Имотът е идентичен с обхвата на УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград.
УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград е предвиден за ниско свободно застрояване с предназначение за „Семеен хотел“ съгласно действащия ПУП-ПРЗ. Предвидените градоустройствени показатели съгласно одобрения план са съответно височина до 10 м, Пзастр. - до 40 %, Позел. - мин. 30% и Кинт. - до 1,5 в зона за обществено обслужване „Оо“.
В имота е започнало строителство по влязло в сила Разрешение за строеж № 88/07.07.2010 г., което е извършено до кота +/-0.00.
С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда да се промени зоната на УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“, като се запазва свободното застрояване в зона /Жп/ и се променят устройствените показатели както следво: Пзастр. - 60%, Позел. - 40%, Кинт. - 1,2, Н ≤ 10 м.
Транспортния достъп до имота се осъществява по улица, граничеща на север с имота.
До имота са изградени ел.провод, водопровод и канализация. С ПУП не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, както и не се предвижда усвояване на друга територия, извън тази на конкретния урбанизиран имот.
С предвижданията на настоящия проект за изменение на ПУП-ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с изменение на ПУП-ПРЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект за изменение на ПУП-ПРЗ, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта на ПУП дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП – изменение на ПР и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград