Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1087/2020

Изх. №3873(1)/17.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда в имот с идентификатор 56126.601.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЧАЕВИ-ГЕОМЕТ“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3873/08.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда в имот с идентификатор 56126.601.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 56126.601.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград е с площ 3428 кв. м и начин на трайно ползване „ за друг вид производствен, складов обект“. Имотът е разположен в промишлената зона на гр. Петрич и в него са изградени 4 (четири) сгради – 3 (три) селскостопански постройки с идентификатори 56126.601.28.1, 56126.601.28.3 и 56126.601.28.5 и 1 (една) сграда за склад с идентификатор 56126.601.28.6.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW разположена върху покрива на сграда с идентификатор 56126.601.28.6. Сградата е със застроена площ 1409 кв. м и представлява склад за съхранение на дървен материал (съгласно разрешение за строеж № 110/07.10.2019 г.) Предвижда се монтиране на 70-90 броя панели.
Съгласно становище за присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа с изх. № 1203916858/11.12.2020 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ присъединяването на обекта към електрическата мрежа ще се извърши към ВМрНН на ТП „Шарон“, мрежа в SAP BL_1245_03“ .
Предвид горното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда в имот с идентификатор 56126.601.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград