Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1086/2020

Изх. №3915(1)/15.12.2020 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 233 „т“, 233 „х“, 236 „и“, 257 „ц“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с постъпило от Вас уведомление с Вх. №3915/11.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., последв. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 233 „т“, 233 „х“, 236 „и“, 257 „ц“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящето план-извлечение се явяват горепосочените отдели подотдели находящ се в землището на с. Градево (отдели, подотдели 233 „т“, 233 „х“, 236 „и“) и с. Долно Осеново (отдел, подотдел 258 „ц“), община Симитли, област Благоевград, същите явяващи се горски територии, собственост на Община Симитли в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“.
Съгласно представената в уведомлението и документацията към него информация, план-извлечението се инициира съобразено с констатации относно несъотвествие между описаните таксационните характеристики на насажденията в горскостопанския план (ГСП) и състоянието на терен. При извършените теренни проучвания през 2020 г. е установено, че таксационните характеристики на насажденията са както следва:
• за отдели, подотдели 233 „т“, 233 „х“ и 236 „ц“ с площи съответно 2.2 ха, 1.8 ха и 0.8 ха: насажденията са черборова култура със състав черен бор 10, възраст – 45 години, пълнота – 0.9, ср. височина – 15 м, ср. диаметър - 14 см.
• за отдел, подотдел 257 „ц“ с площ 3.3 ха: смесено насаждение със състав бял бор 9, бук 1, възраст – 45 год. За белия бор и 120 год. За бука, пълнота – 0.9, ср. височина – 15 м за белия бор и 17 м за бука.
С план-извлечението е заявено предвиждане в отдели, подотдели 233 „т“, 233 „х“ и 236 „ц“ да бъдат проведени горскостопански мероприятия – извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 20% с цел подобряване състоянието на гората, а в отдел, подотдел 257 „ц“ е заявено предвиждане да се изведе отгледна чеч – пробирка с интензивност 20%, вместо предвидената с ГСП групово-постепенна сеч.
Така заявеното план-извлечение и предвидените с него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
План-извлечението не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо разположените защитени зони са: защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.); защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.) и защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че при реализирането им не се засягат защитени зони като част от Европейската мрежа „НАТУРА 2000“, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 233 „т“, 233 „х“, 236 „и“, 257 „ц“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания и обхват на гореупоменатото план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград