Съдържание

Посетители

В момента има 386  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1085/2020

Изх. №3901(2)/15.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за бяла техника в поземлен имот с идентификатор 43565.31.30, местност Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ВИМ-Х“ ООД

Във връзка с подаденото от посоченото лице за контакт в уведомление с Вх. №3901/10.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация с Вх. №3901(1)/15.12.2020 г., на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на магазин за бяла техника в поземлен имот с идентификатор 43565.31.30, местност Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на магазин за бяла техника със застроена площ около 489 кв. м и разгърната застроена площ 978 кв. м в поземлен имот с идентификатор 43565.31.30, местност Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград.
Имотът е с площ 4898 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Нива“.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура - водопровод, канализация и електропровод.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
Във връзка с гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за бяла техника в поземлен имот с идентификатор 43565.31.30, местност Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград