Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1083/2020

Изх. №3899(1)/15.12.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация (ПУП-ЧИПР) за УПИ IV-1444 и улица в кв. 25а по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: С. К.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3899/10.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация (ПУП-ЧИПР) за УПИ IV-1444 и улица в кв. 25а по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация УПИ IV-1444 и улица в кв. 25а по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград е с площ 818 кв. м. В имота има изградени на калкан две двуетажни жилищни сгради
С проекта на ПУП-ЧИПР се предвижда имотът да се раздели по съществуващия калкан на двете жилищни сгради. Ще се образуват два имота: УПИ IV-1444 с площ 423 кв. м (общинска собственост) и УПИ VI-1444 с площ 395 кв. м (собственост на възложителя) в кв. 25а по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград.
С предвижданията на настоящия проект на ПУП–ЧИПР не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект на ПУП–ЧИПР, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.) и защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта на ПУП дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект на Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация (ПУП-ЧИПР) за УПИ IV-1444 и улица в кв. 25а по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП–ЧИПР и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград