Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1060/2020

Изх. №3572(3)/09.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.31.18, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“

възложител:„БИСТРИЦА 2002“ ЕООД

Във връзка с постъпилото с Вх. №3572/18.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград Ваше уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за горецитирания проект на ПУП-ПЗ, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия и постъпило с Вх. №3572(2)/18.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград писмо от министерство на енергетиката, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.31.18, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“ попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектът на ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 47408.31.18, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Марчево) с площ 5500 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Нива“.
Имотът попада в контура на концесионната площ на находище „Марчево“ с концесионер „Бистрица 2002“ ЕООД.
С Решение на Министерски съвет на Р България № 72/06.02.2006 г. на „Бистрица – 2002“ ЕООД, гр. Гоце Делчев е предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Марчево“ за срок от 25 години.
С писмо с изх. № ЗНПБ – 9365/12.07.2007 г. Министерство на околната среда и водите съгласува цялостния проект за добив и преработка на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Марчево“, община Гърмен, област Благоевград за срока на концесия.
За инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Марчево“ в м. „Мочура“, землище на с. Марчево, община Гърмен е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), в рамките на която са приложени и разпоредбите на §72 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение е допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.), приключила с издадено от директора на РИОСВ – Благоевград Решение № БД-18-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Със същото е преценено да не се извърша ОВОС.
Основната цел на проекта на настоящия ПУП-ПЗ е промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 47408.31.18 по КККР на с. Марчево от „нива“ в за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“. Същият се инициира с предвиждане за осъществяване на експлоатационни работи в съответствие с предоставената концесия.
Основните дейности, които се предвиждат да бъдат извършвани в имота след промяна на предназначението му, са както следва:
- Откривни работи, които включват отнемане на почвени материали от откривката в контура на терена посредством багер. Хумусните материали от откривката ще се натоварват на автосамосвали и ще се депонират на депото за хумусни материали в границите на концесионната площ;
- Добивни работи, които включват изкопаване на полезното изкопаемо с багер и натоварване на автосамосвали. Добитият материал ще се извозва до ТМСИ на „Бистрица 2002“ЕООД, намиращо се на 2.5 км от находището.
С ПУП не се предвижда усвояване на друга територия, извън тази на концесионната площ на находище „Марчево“.
Достъпът до имота е осигурен чрез селскостопански път от северозапад.
Проектът на ПУП-ПЗ определя рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и попада в обхвата на Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО). Предвид това за проекта на плана е приложима процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО.
Планът ще бъде одобрен от Общински съвет – Гърмен, предвид което и съобразно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган по процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.
При извършената проверка от представената към уведомлението документация се установи, че проекта на ПУП-ПЗ съвпада по обхват и предмет с инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. В тази връзка потвърждаваме прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, т.е. да бъде извършена една от изискващите се процедури по оценки по реда на глава шеста от ЗООС, като в конкретния случай това е процедурата по ОВОС. Съобразно с това и на основание чл. 21, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда издаденото от директора на РИОСВ – Благоевград Решение № БД-18-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС следва да се приеме като достатъчно основание за одобряване на плана.
Предвид горепосоченото, за настоящия проект на ПУП-ПЗ не следва да се провежда процедура по екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект на ПУП-ПЗ, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Проектът на ПУП-ПЗ попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: попада в границите на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 вр. с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че предвижданията на настоящия ПУП-ПЗ са допустими спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с проекта на ПУП-ПЗ дейности, както и обстоятелствата, че с реализирането им не се очаква значително увреждане, унищожаване или фрагментиране на функционални и структуроопределящи фактори и елементи за местообитанията или екосистемите използвани от видовете птици, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и с ограничен обхват, възможните по-значителни шумови замърсявания се очаква да бъдат с временен и краткотраен характер и без значение за видовете птици чувствителни към шумово и антропогенно натоварване, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.31.18, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград