Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1057/2020

Изх. №3670(5)/08.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 49686.34.26, местност Метов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител:В. М.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3670/ 16.11.2020 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 3670(4)/04.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 49686.34.26, местност Метов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в поземлен имот с идентификатор 49686.34.26 с площ 5307 кв. м и начин на трайно ползване „нива“ в местността Метов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград има изградени 4 (четири) броя оранжерии за производство на пресни зеленчуци, изградени със стоманена тръбена конструкция и полиетиленово покритие, отделени с пътеки за обслужване.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда да се изгради едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване със застроена площ до 105 м. Постройката ще бъде изградена в югозападната част на имота и ще бъде за нуждите на оранжериите.
Не се предвижда водоснабдяване на имота. Електрозахранването ще се осъществи от ел. табло монтирано на имотната граница. За присъединяване към ел. разпределителната мрежа ще бъде изградено въздушно трасе с приблизителна дължина около 100 м.
Достъпът до имота се осъществява по полски път граничещ с имота.
С изх. № ПО-12-94/16.11.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград е издадено становище по чл. 11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им за „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 49686.34.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 49686.34.26, местност Метов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград