Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №978/2019

Изх. №3959(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWр върху покрива на съществуваща сграда и прилежащ терен в УПИ ІХ в кв. 4 (идентичен с УПИ ІІ-320) по плана на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕЛЕКТРО КБС“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3959/11.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWр върху покрива на съществуваща сграда и прилежащ терен в УПИ ІХ в кв. 4 (идентичен с УПИ ІІ-320) по плана на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в УПИ ІХ, кв. 4 е изградена вилна сграда на два етажа без сутерен.
С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30 kWр. Предвидено е да бъдат монтирани 90 бр. панели върху покрива на сградата и прилежащ терен на площ от 170 м2. Присъединяването на фотоволтаичната инсталация към електропреносната мрежа, ще се осъществи от ново табло монтирано към стълб №9 на ВМрНН от МТП „Габрене-4“, ситуиран на имотната граница.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWр върху покрива на съществуваща сграда и прилежащ терен в УПИ ІХ в кв. 4 (идентичен с УПИ ІІ-320) по плана на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./