Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №975/2019

Изх. №777(11)/16.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в мотоклуб и изграждане на лечебен басейн в УПИ XХІХ-383,385, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, и водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог“

Възложител:„КАТЕЛ“ ООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №777/26.02.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация към него с Вх. №777(1)/06.03.2019 г., Вх. №777(6)/28.06.2019 г. и Вх. №777(8)/29.11.2019 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в мотоклуб и изграждане на лечебен басейн в УПИ XХІХ-383,385, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, и водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация и документация в УПИ XХІХ-383, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог има изградена двуетажна сграда, която с настоящото инвестиционното предложение се предвижда да бъде преустроена в мотоклуб. В границите на имота се предвижда и изграждане на лечебен външен басейн с обем 37.50 куб. м, за нуждите на посетителите на мотоклуба.
Басейнът се предвижда да бъде захранен с минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог. За целта се предвижда водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог и захранване с минерална вода от Сондаж №7 до басейна посредством изграждане на собствен напорен водопровод с дължина 26 м, от помпената станция, находяща се в УПИ ХХІХ-383, кв. 41 по плана на с. Баня, непосредствено да съществуваща сондажна шахта. Водоползването предполага непрекъснат добив на минерална вода, но с прекъснат режим в денонощието. Термоминералната вода ще се използва за рекреация и профилактика. Общо за обекта е предвидено да се използва 4837.65 куб. м/год. количества минерална вода. Измерването на отнетите количества минерална вода ще се извършва чрез водомерен възел, находящ се непосредствено след смукателната помпа. Общото средногодишно водно количество за пълнене и опресняване на предвидения за изграждане външен басейн е 0.143 л/сек. За охлаждане на водата не се предвижда подаване на студена вода. За нуждите на инвестиционното предложение не са заявени предвиждания за осигуряване на питейна вода, тъй като имотът е захранен от изграден за целта захранващ питеен водопровод на с. Баня. Отработеното водно количество се предвижда да се отвежда в съществуваща канализационна мрежа на населеното място.
Така заявено инвестиционното предложение „Преустройство на съществуваща сграда в мотоклуб и изграждане на лечебен басейн в УПИ XХІХ-383,385, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, и водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог“ не може да бъзде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.).
При реализацията на инвестиционното предложение следва да се прилагат указанията, дадени в становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-76(3)/12.12.2019 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №777(10)/12.012.2019 г., копие от което прилагаме.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в мотоклуб и изграждане на лечебен басейн в УПИ XХІХ-383,385, кв. 41 по плана на с. Баня, община Разлог, и водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня“, „Сондаж № 7“ в с. Баня, община Разлог“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-76(3)/12.12.2019 г. на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград