Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №974/2019

Изх. №3949(1)/12.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“

Възложител:Б. К. К.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3949/10.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предвижданията на инвестиционното предложение са свързани с изграждане на сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград, с площ 1108 кв. м, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „Нива“.
Предвижданията на инвестиционното предложение са свързани с изграждане на два навеса – полузатворени от три страни. Единият от навесите е предвиден с размери 20 м на 5 м и основа постлана с чакъл с цел подслоняване на селскостопански машини. Вторият навес е предвиден за ситуиране на мобилна зарядна станция за дизелово гориво и място за зареждане на селскостопанска машина. Същият е предвиден с размери 5 м на 5 м, с бетонирана основа и изградена обвалка и ще се използва за ситуиране на. Максималното количество гориво, което се предвижда да се зарежда в резервоара е 8 тона.
За нуждите на инвестиционното предложение възложителят не е заявил необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура, водоснабдяване и заустване на отпадъчни води.
С инвестиционното предложение не се предвижда и промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота или на част от него. Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредба №19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Така заявеното инвестиционното предложение „Сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: в границите на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.). Съгласно Плана за управление на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, утвърден със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.), инвестиционното предложение попада в Зона ІІ за устойчиво стопанисване.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ и с плана за управление на защитената зона.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с реализирането им не се увреждат/унищожават местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново”, както и функционални и структуроопределящи фактори и елементи за местообитанията или екосистемите използвани от видовете птици предмет на опазване в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение „Сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград